Ir al contenido principal

Ética e dereito

Ética e dereito

1.1 Xustiza e lei.
A ética intenta axudarnos a descibrir o que está ben ou o que está mal e por que. Naturalmente, esta investigación oriéntanos na busca da xustiza. Con ella intentamos establecer harmonía individual e social. Interésannos persoas e sociedades xustas.

Como repartir as tarefas e os beneficios de todos para favorecer ao máximo e prexudicar o menos posible? Certamente, diferentes pobos e autores deron diversas respostas a esta pregunta, de modo que o que nuns lugares parece xusto, noutros non o é.

Para levar á práctica as decisións dos gobernantes dunha sociedade está o dereito. O seu marco, curiosamente, non é tanto o da xustiza como o da lei. As cuestións fundamentais son: quen fai as leis? Como as fai? A quen se aplican? E como se sancionan os que as incumpren?

Se os gregos foron os grandes pensadores acerca da xustiza, o noso sistema legal débelles moito máis aos romanos.


1.2. Axustiza na Grecia clásica.
Heráclito consideraba que a xustiza era un asunto humano, dado que para Deus todo é bo e xusto, mentres que o sofista Protágoras pensaba que se trata dunha decisión de cada sociedade segundo o criterio da súa opinión pública.

Non obstante, Sócrates e Platón tiñan unha idea da xustiza que a convertía nunha realidade eterna e inmutable, e defendían que tanto a vida dos individuos coma a organización do Estado debían rexerse polo obxectivo de alcanzar a xustiza e o ben, máis alá dos criterios variables dos gobernantes ou dos xíces.

Sócrates incomodaba os seus concidadáns preguntándolles: <<Non te avergonzas de preocuparte de como terás as maiores riquezas, a maior fama, as maiores honras e, en cambio, non te preocupas nin te interesas pola intelixencia, pola verdade e por como a túa alma vai ser mellor posible?>>.


1.3. Roma e o dereito.
O imperio romano estendeuse tanto e perdurou durante tanto tempo que se fixo necesario que organizase un sólido e unitatio sistema legal no que se establecera claramente e para todos os habitantes do imperio o que estaba permitido e o que estaba prohibido en todo o seu territorio. Naturalmente, tratouse dunha tarefa ardua, dada a enorme variedade de costumes, de crenzas e de persoas ás que debía aplicarse.

O dereito romano responde, xa que logo, a cuestións prácticas. Orixinariamente, os paticios (os nobres) eran os ue decidían acerca das normas, pero o pobo (os plebeos) esixiu que se lle aclarase por escrito cales eran, para saber mellor a que aterse e para evitar a arbitrariedade e os abusos na aplicación das leis por parte dos poderosos.

Naturalmente, a elaboración desas normas foi un proceso longo cheo de dificultades, pero o importante é que se onseguiu fixar un sistema aplicable con amplitude e uniformidade, que era coñecido polos cidadáns.


1.4. Relación entre ética e dereito.
Aparentemente, a ética e o dereito deberían coincidir, porque o ideal é que as leis reflictan a xustiza. Pero non sempre é así. As leis varían tanto dunhas épocas a outras e duns lugares a outros como para pensar que non todas ellas son xustas. E se hai leis inxustas, á vez que hai cousas xustas que non están amparadas pola lei..., a conclusión é clara: desgraciadamente, a lei e a xustiza non sempre coinciden.

Ademais, é importante ter en conta que, aínda que cada un de nós poida ter unha idea máis ou menos firme e unívoca acerca de que é xusto e que non o é, non resulta doado que todos nos poñamos de acordo niso.

Outro problema engadido é o da aplicación das leis aos casos concretos, que é a tarefa dos xuíces. O seu traballo consiste, precisamente, en facer cumprir a lei, pero é un labor complicado, porque ningún caso é igual a outro, as súas circunstancias son diferentes, e é necesario encaixalos nunha norma xeral. Polo tanto, aínda que tivésemos unha idea universal da xustiza e unhas leis acordes con ella, persistiría a dificultade da súa aplicación. 


-Imaxina que un policía obtivo unha gravación na que un delincuente recoñece que cometeu un delito. Supón que a gravación non é legal. Que debe facer o xuíz? Por que?


Comentarios

Entradas populares de este blog

Texto para subir nota da segunda evaluación

Realizade as preguntas marcadas cun cículo2 Límites da esixencia pública. Asumimos que todos debemos contribuir ao ben público, pero canto? Cales son os límites que podemos marcar e máis alá dos cales non estamos obrigados a facer achegas? Este tipo de preguntas fixéronse moi relevantes nos s. XVII e XVIII en boa parte de Europa.
2.1Locke O filósofo inglés John Locke defendeu que se pertencemos a unha sociedade é para que protexa a nosa vida, a nosa liberdade e os nosos bens; polo tanto, non pode quitarnos nada diso.
Este límite marca a súa oposición ao absolutismo: se os gobernantes queren despoxarnos dos nosos bens, estannos a declarar a guerra e temos dereito a defendernos. De aí que a súa proposta se denomine <<liberalismo>>, porque pretende protexer a liberdade dos individuos dentro da orde social. O poder de quen fai as leis remta alí onde remata o ben público.
Locke inaugurou a liña que conduce ás declaracións de dereitos humanos, posto que mantiña que os seres humanos nacían libres, iguais e independentes &…
3.Historia dos dereitos humanos. O desenvolvemento histórico dos dereitos humanos consta de tres episodios (<<xeracións>>), que fan referencia á orde da súa consecución histórica e ao seu destinatario inmediato:
a)Os dereitos de primeira xeración fóronse conquistando a partir do s.XVIII e teñen o individuo como protagonismo. b)Os dereitos de segunda xeración recoñecéronse a partir do s.XIX e son de carácter colectivo e social. c)Os dereitos de terceira xeración engadíronse no s.XX e aluden á humanidade como tal.
3.1.Dereitos de primeria xeracón. Son dereitos civís e políticos. Foron os primeiros en alcanzar un recoñecemento xurídico por parte dos Estados occidentais a partir do s.XVIII, grazas, principalmente, ás revolucións americana e francesa.
O seu obxectivo é a protección da liberdade do individuo, así como da súa integridade física, e ofrecer canles de participación pública aos cidadáns no poder político.
3.2.Dereitos de segunda xeración. Son de carácter económico, …